Η δύναμη των γυναικών και στην ασφάλεια

2023-03-08

Ο πολύτιμος ρόλος της γυναίκας ως κινητήρια δύναμη και στον κλάδο της ασφάλειας 

Εισαγωγή

Καθώς συνεχίζουμε να κάνουμε βήματα προς την ισότητα των δύο φύλων, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην κοινωνία. Πουθενά αυτό δεν είναι πιο εμφανές ίσως από ό,τι στον τομέα της ασφάλειας, όπου οι γυναίκες συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ευημερίας των κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο. Από την υπηρεσία τους στις ένοπλες δυνάμεις, την εργασία σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου και των πληροφοριών, έως την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τη φυσική ασφάλεια, οι γυναίκες προσφέρουν μια μοναδική προοπτική και δεξιότητες που είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των επιχειρήσεων, των ατόμων και των κοινοτήτων. Αποδεικνύονται ανεκτίμητα περιουσιακά στοιχεία για την καταπολέμηση του εγκλήματος, της τρομοκρατίας και άλλων απειλών για την ασφάλεια. Διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση της ειρήνης και της επίλυσης συγκρούσεων, φέρνοντας συχνά μοναδικές προοπτικές και προσεγγίσεις στο τραπέζι. Παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια προς την ισότητα των φύλων, η ασφάλεια παραμένει ένας ανδροκρατούμενος κλάδος.  Θα διερευνήσουμε μαζί  τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες είναι απαραίτητες για τον κλάδο της ασφάλειας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν για να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή τους σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα. Γιορτάζουμε τη σημαντική συμβολή των γυναικών και στην ασφάλεια και είναι σαφές ότι οι προσπάθειές τους κάνουν τη διαφορά και ότι η παρουσία τους είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου κόσμου για όλους.

Η τρέχουσα κατάσταση των γυναικών στην ασφάλεια

Η σημερινή κατάσταση των γυναικών στην ασφάλεια είναι ζοφερή. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε όλες τις πτυχές του κλάδου, από την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο έως τη φυσική ασφάλεια. Στην πραγματικότητα, οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 20% του εργατικού δυναμικού στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και μόνο το 11% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στον τομέα της ασφάλειας. Αυτή η έλλειψη ποικιλομορφίας δεν είναι μόνο κοινωνικό ζήτημα αλλά και ζήτημα ασφάλειας.

Μελέτες έχουν δείξει ότι αυτές οι ομάδες είναι πιο αποτελεσματικές στην επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων. Αποκλείοντας τις γυναίκες από τον κλάδο της ασφάλειας, περιορίζουμε την ικανότητά μας να προστατεύουμε αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις, τα άτομα και τις κοινότητες. Η έλλειψη γυναικείας εκπροσώπησης στην ασφάλεια διαιωνίζει το στερεότυπο ότι η ασφάλεια είναι ένας «ανδρικός κόσμος», αποθαρρύνοντας άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν καριέρα στον κλάδο (γίνονται προσπάθειες τα τελευταία χρόνια).

Η σημασία των γυναικών στην ασφάλεια

Οι γυναίκες προσφέρουν μια μοναδική προοπτική και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την προστασία των επιχειρήσεων, των ατόμων και των κοινοτήτων. Για παράδειγμα, στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, οι γυναίκες έχουν βρεθεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στον εντοπισμό και την πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες τείνουν να έχουν καλύτερες δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, οι οποίες είναι κρίσιμες για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση απειλών για την ασφάλεια.

Στη φυσική ασφάλεια, οι γυναίκες φέρνουν επίσης μια μοναδική προοπτική. Είναι συχνά καλύτερες στην αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και στη διάδοση δυνητικά βίαιων καταστάσεων. Αυτό συμβαίνει επειδή τείνουν να έχουν καλύτερη συναισθηματική νοημοσύνη, είναι πιο ενσυναισθητικές. Αυτές οι δεξιότητες είναι απαραίτητες σε καταστάσεις που απαιτούν μια ήρεμη και ορθολογική προσέγγιση, όπως στη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η μοναδική προοπτική και οι δεξιότητες που φέρνουν οι γυναίκες στην ασφάλεια

Το σύνολο δεξιοτήτων που προσφέρουν οι γυναίκες στην ασφάλεια είναι εξέχουσας σημασίας για την προστασία των επιχειρήσεων, των ατόμων και των κοινοτήτων.  Προσεγγίζουν τα ζητήματα ασφάλειας διαφορετικά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει εξίσου σε  αποτελεσματικές  λύσεις. Για παράδειγμα, οι γυναίκες είναι συχνά πολύ καλές στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τρωτών σημείων στα συστήματα ασφαλείας. Αυτό συμβαίνει επειδή οι γυναίκες έχουν την τάση να είναι πιο προσανατολισμένες στη λεπτομέρεια και να έχουν αετίσιο μάτι (high vision) για τον εντοπισμό  ασυνήθιστων μοτίβων και ανίχνευση ανωμαλιών (αναγνώριση ασυνήθιστης συμπεριφοράς).

Είναι συχνά εξαιρετικές στην οικοδόμηση σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και στην επικοινωνία σύνθετων ζητημάτων ασφάλειας με τρόπο που είναι εύκολα κατανοητός. Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται αποτελεσματικά και ότι όλοι βρίσκονται στην ίδια σελίδα όσον αφορά τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 

Παρά τη σημασία των γυναικών στην ασφάλεια, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν  στον κλάδο. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η έλλειψη εκπροσώπησης. Οι γυναίκες συχνά αποκλείονται από ηγετικές θέσεις, γεγονός που περιορίζει την ικανότητά τους να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων και να διαμορφώνουν την κατεύθυνση του κλάδου.

Αντιμετωπίζουν συχνά διακρίσεις και προκαταλήψεις στον χώρο εργασίας. Αυτό μπορεί να κυμαίνεται από λεπτές μικροεπιθέσεις έως πιο εμφανείς μορφές παρενόχλησης και διακρίσεων. Αυτό δημιουργεί ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να δυσχεράνει την επιτυχία τους στον κλάδο.

Λύσεις για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην ασφάλεια

Υπάρχουν διάφορες λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην ασφάλεια. Μία από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις είναι η παροχή ευκαιριών καθοδήγησης και δικτύωσης για τις γυναίκες του κλάδου. Αυτό μπορεί να τις βοηθήσει  να οικοδομήσουν σχέσεις με άλλους επαγγελματίες του κλάδου και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευκαιρίες που διαφορετικά μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε αυτές.

Μια άλλη λύση είναι η παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για γυναίκες. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να επιτύχουν στον κλάδο και να ξεπεράσουν τα εμπόδια που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν. Οι εκδηλώσεις δικτύωσης μπορούν επίσης να βοηθήσουν τις γυναίκες να συνδεθούν με άλλους επαγγελματίες και να δημιουργήσουν σχέσεις που μπορούν να τις βοηθήσουν να προωθήσουν την καριέρα τους.

Είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ποικιλομορφίας στις ηγετικές θέσεις. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή πρωτοβουλιών διαφορετικότητας και ένταξης που δίνουν προτεραιότητα στην πρόσληψη και την προώθηση γυναικών και άλλων υποεκπροσωπούμενων ομάδων.

Να παρέχεται στις γυναίκες πρόσβαση σε πόρους και συστήματα υποστήριξης που μπορούν να τις βοηθήσουν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στον κλάδο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πόρους όπως προγράμματα βοήθειας εργαζομένων, πόρους ψυχικής υγείας και ομάδες υποστήριξης για γυναίκες .

 Ιστορίες επιτυχίας και επιτεύγματα

Είναι σημαντικό να γιορτάσουμε τις επιτυχίες και τα επιτεύγματα των γυναικών και στον τομέα της ασφάλειας. Επισημαίνοντας τη συμβολή των γυναικών στον κλάδο, μπορούμε να εμπνεύσουμε άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στον τομέα της ασφάλειας και να καταρρίψουμε τα εμπόδια που εμποδίζουν τις γυναίκες να επιτύχουν στον κλάδο.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα γυναικών που έχουν συμβάλει σημαντικά στον κλάδο της ασφάλειας. Για παράδειγμα, η Δρ Rebecca Wynn είναι ειδικός στον κυβερνοχώρο και ηγέτης σκέψης που έχει αναγνωριστεί ως μία από τις κορυφαίες γυναίκες στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Juliette Kayyem, η οποία υπηρέτησε ως Βοηθός Γραμματέας διακυβερνητικών υποθέσεων στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και τώρα είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Επίσης στην Ελλάδα, υπάρχουν εξίσου παραδείγματα Γυναικών!

Συμπέρασμα

Η συμβολή των γυναικών και στην ασφάλεια είναι κάτι που πρέπει να υπογραμμιστεί. Προσφέρουν μια μοναδική προοπτική και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την προστασία των επιχειρήσεων, των ατόμων και των κοινοτήτων. Ωστόσο, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στον κλάδο και αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων και των προκαταλήψεων στον χώρο εργασίας.

Για να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή των γυναικών στον κλάδο της ασφάλειας, είναι σημαντικό να παρέχονται ευκαιρίες καθοδήγησης και δικτύωσης, προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης και συστήματα υποστήριξης που μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες να ξεπεράσουν τα εμπόδια που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν. Γιορτάζοντας τις επιτυχίες και τα επιτεύγματα των γυναικών και στον τομέα της ασφάλειας, μπορούμε να εμπνεύσουμε άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στον κλάδο και να καταρρίψουμε τα εμπόδια που τις εμποδίζουν για να επιτύχουν στον τομέα. 


Κωνσταντίνος Ζουμπιάδης 

Accredited Supreme Security

and Critical Crisis Manager (ASSM )

Instructor of Civil Protection Executives (HCDMI)

Business Espionage Controls & Countermeasures Association/ C.C.O.

© 2022 Το προσωπικό blog
του Κωνσταντίνου Ζουμπιάδη.
Διατηρούνται όλα τα  δικαιώματα.
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!